უკან დაბრუნების პოლიტიკა

ჩვენთან შეძენილი პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

 • ასეთი ფაქტების არსებობის შემთხვევაში მყიდველი ვალდებულია, ნივთის მიღებიდან 5 დღის ვადაში შეატყობინოს კომპანიას არსებული ვითარების შესახებ.
 • თუ მომხმარებელი იმყოფება რეგიონში ვალდებულია შეტყობინებიდან 5 დღის განმავლობაში, გამოაგზავნოს შეძენილი ნივთი. გამოგზავნის ღირებულებას ანაზღაურებს მაღაზია „დისქაუნთერი“ ( შპს „ენტერ ელექტრონიქსი“)
 • თუ მომხმარებელი იმყოფება თბილისში ან რუსთავში, ინფორმაციის მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს, კომპანია გზავნის კურიერს ნივთის დასაბრუნებლად.

პროდუქტის დაბრუნება ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებისგან დამოუკიდებლად შესაძლებელია თუ:

 • პროდუქტი დაზიანებულია ტრანსპორტირების დროს და ეს აღმოჩენილ იქნა კურიერის თანდასწრებით;
 • პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;
 • პროდუქტის მახასიათებელები არ ემთხვევა ან/და განსხვავდება ვებ-გვერდზე აღწერილი მახასიათებლებისგან;
 • მომხმარებელს შეცდომით  მივაწოდეთ  სხვა პროდუქტი.
 • პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გაუხსნელია, დაუზიანებელია ან თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა გახსნილია და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი და არ შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზი;
 • თუ პროდუქტის ქარხნული შეფუთვა დაზიანებულია ან/და დიაგნოსტირების შედეგად დადგინდა, რომ მომხმარებლის მიერ დასაბრუნებელ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზ/ებ/ი, რომელიც არ არის გამოწვეული მომხმარებლის ბრალით.
 • შეფუთვა არ არის დაზიანებული.

უკანდაბრუნებული ნივთის შემოწმება:

       გაითვალისწინეთ!

 • იმ შემთხვევაში თუ ნივთის გამოცვლა, შეკეთება ან ზიანის სხვაგვარად აღმოფხვრა შეუძლებელია და ეს ზიანი გამოწვეულია ჩვენს მიერ ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის მიწოდების ვალდებულების დარღვევით, თქვენ უფლება გაქვთ აირჩიოთ იმავე ღირებულების სხვა ნივთი ან მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება;
 • უკანდაბრუნებული ნივთის შემოწმება ხორციელდება მაღაზია „დისქაუნთერის“ ( შპს „ენტერ ელექტრონიქსის“) საწყობში, შესაბამისი პერსონალის მიერ.
 • თუ ნივთი აკმაყოფილებს უკანდაბრუნების კრიტერიუმებს, კომპანია გიგზავნით ახალ, უნაკლო ნივთს ან თქვენი მოთხოვნისამებრ გიბრუნებთ თანხას.
 • თუ ნივთი არ აკმაყოფილებს უკანდაბრუნების კრიტერიუმებს და/ან აღმოჩნდა, რომ თქვენ განზრახ შეცდომაში შეიყვანეთ კომპანიის წარმომადგენელი და მიაწოდეთ მცდარი ინფორმაცია, ან დაზიანება გამოწვეულია თქვენი დაუდევრობით, კომპანია უფლებამოსილია არ დაიტოვოს ნივთი და უარი თქვას თანხის დაბრუნებაზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა მიხვიდეთ საწყობში და ჩაიბაროთ თქვენს მიერ უკან დაბრუნებული ნივთი. ასევე, ვალდებული ხართ დაფაროთ ნივთის საწყობში დაბრუნების (ტრანსპორტირების) ღირებულება.
 • იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ განაცხადებთ 5 სამუშაო დღის ვადაში ნივთის ნაკლის შესახებ, ნივთი ითვლება უნაკლოდ და თქვენ კარგავთ მისი გამოცვლის ან რაიმე ზიანის ანაზღაურების უფლებას;
 • ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები ნივთის ისეთ ნაკლზე, რომელიც წარმოიშვა თქვენთვის ნივთის გადმოცემის შემდეგ და არ არის გამოწვეული ქარხნული წუნით ან ჩვენს მიერ ნივთის დაზიანებით;