საგარანტიო პირობები

                                                                                            

                                                                                  

                                                                                   

        საგარანტიო პირობები

1. Discounter-ის მაღაზიათა ქსელსა და ონლაინ შეძენილ ნებისმიერ ტექნიკას მოყვება საგარანტიო ბარათი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია მხოლოდ მყიდველისა და გამყიდველის ხელმოწერის შემთხვევაში.

2. საგარანტიო მომსახურების მისაღებად, მყიდველი ვალდებულია თავად წარადგინოს ნაყიდი ტექნიკა ქარხნული შეფუთვით (ყუთი ან პენოპლასტით) შესაბამის სერვის-ცენტრში.
3. იმ შემთხვევაში თუ ნაყიდ პროდუქციას ყიდვიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი/დეფექტი, შესაბამისი სერვის ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას ნივთი შეცვალოს ახლით (იგივე ან ალტერნატიული მოდელით).

  • მე-3 პუნქტით განსაზღვრული პირობა არ მოქმედებს ჰიგიენური მოხმარების (წვერსაპარსი, ეპილატორი , ტრიმერი და სხვა) პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში.
  • მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების მიღება, მყიდველს შეუძლია მხოლოდ შეძენილი საქონლის შესაფუთი ყუთის, საგარანტიო მომსახურების ბარათისა და სალაროს ჩეკის გამყიდველისთვის წარმოდგენის შემთხვევაში.

4. იმ შემთხვევაში, თუ ნაყიდ პროდუქციას ყიდვიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის შემდეგ აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი და ტექნიკა ექვემდებარება შეკეთებას, რასაც ადასტურებს შესაბამისი ავტორიზებული სერვის-ცენტრის დასკვნა, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, სერვის ცენტრის მიერ დასკვნის გამოტანიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს წუნდებული საქონლის შეკეთება და გადასცეს მყიდველს იმ სერვის ცენტრში, რომელმაც განახორციელა შეკეთება.

  • ავტორიზებული სერვის ცენტრის დასკვნის გამოტანას წუნდებულ პროდუქტზე ახორციელებს მყიდველის მიერ პროდუქტის წარდგენიდან 4 (ოთხი) სამუშაო დღის ვადაში.

5. იმ შემთხვევაში, თუ ნაყიდ პროდუქციას ყიდვიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის შემდეგ აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი და პროდუქტი არ ექვემდებარება შეკეთებას, რასაც ადასტურებს შესაბამისი ავტორიზებული სერვის-ცენტრის დასვკნა, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, სერვის-ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, შეუცვალოს მყიდველს წუნდებული პროდუქცია იდენტური ან იგივე საფასო დიაპაზონში არსებული პროდუქტით.

6. იმ შემთხვევაში, თუ ნაყიდ პროდუქციას, ყიდვიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის შემდეგ აღმოაჩნდება ქარხნული წუნი და პროდუქცია არ ექვემდებარება შეკეთებას, რასაც ადასტურებს შესაბამისი ავტორიზებული სერვის-ცენტრის დასვკნა, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, სერვის-ცენტრის დასკვნის საფუძველზე, შეუცვალოს მყიდველს წუნდებული პროდუქტი იმავე ან მეტი ღირებულების ალტერნატიული პროდუქტით, იდენტური საქონლის Discounter-ის ქსელში არ არსებობის შემთხვევაში.

  • მყიდველი დაზიანებული საქონლის ნაცვლად თუ იღებს ალტერნატიულ პროდუქტს, რომლის ღირებულებაც მეტია ნაყიდი პროდუქტის ღირებულებაზე, მყიდველი ანაზღაურებს მათ ღირებულებებს შორის არსებულ სხვაობას.

7.პროდუქტი, რომელიც მოითხოვს სპეციალურ ჩართვას (მონტაჟს) უნდა დამონტაჟდეს გარანტიით გამცემი ორგანიზაციის წარმომადგენლის  (ავტორიზებული სერვის-ცენტრი) მიერ.